Mehmet Nadir YAĞCI
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
İlan

BURDUR ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

HUKUK MAHKEMELERİ     08.04.2012 tarih ve 28258 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren, Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince;      

     Burdur İl Merkez ve İlçe Adalet Dairelerinde 2016 yılı hukuk daireleri ve hukuk mahkemeleri için düzenlenecek olan bilirkişi listesinde görev almak isteyenlerde yönetmeliğin 7.maddesine göre aranan şartlar;

     LİSTEYE KAYIT OLABİLMEK İÇİN:

     a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

     b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az Üç (3) yıllık mesleki deneyime sahip olması,

     c) Affa uğramış,ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

     ç) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasında geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

     d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,

     e) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyeti icra etmek.

     f) Başka bir komisyon listesinde kayıtlı olmamak,

     g) Meslek Mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranan şartları haiz olmak,

     ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzman alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak,

     BAŞVURURU USULÜ:

     Başvuru Yeri : Burdur Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığına Şahsen yapılabileceği gibi kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracığıyla da yapılabilir.. (Posta ile ve toplu olarak kurumlar aracılığıyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir)

     Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler 15/10/2015 tarihinden 31/10/2015 tarihine kadar yukarıda belirtildiği şekilde komisyona bir dilekçeyle başvurur.      

     Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz,      

     Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.      

     BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:      

     a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,      

     b) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu yada mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı,      

     c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,      

     ç) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,      

     d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge,      

     e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu yada çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge eklenir.      

     Bilirkişi olmak isteyenlerin en geç 31/10/2015 günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları, bu tarihten sonra olan Başkanlığımıza ulaşacak dilekçe ve taleplerin değerlendirilmeyeceği hususu İLAN OLUNUR. 13/10/2015     

                                                                                                                                                             SUAT ALACA

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI

MÜRACAAT EDİLECEK UZMANLIK ALANLARI:      

Ziraat Mühendisi ve Teknisyeni, İnşaat Mühendisi ve Teknikeri, mimar, Fen Memuru, Trafik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir veya Vergi uzmanı ve Bankacılık uzmanı, Elektrik Mühendisi, teknikeri ve teknisyeni, Arkeolog (Müze görevlisi hariç) İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, Pedagog, Psikiyatri Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Orman Mühendisi ve teknisyeni, Bilişim değer tespiti (Cep Telefonu vs.) Tütün Teknolojileri Mühendisliği, Doktor (Her branştan) Kadastro Mühendisi ve teknisyeni, Su ve su ürünleri teknisyeni, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Kuyumcu-Sarraf, Gümüşçü, Fotoğrafçı, Sosyolog, Makine Mühendisi ve teknisyeni, Oto Tamir Ustası, Oto Yedek Parçacısı, Camcı, Eczacı, Değer Tespit uzmanı, Mülk Bilirkişisi, Tercüman, Jeoloji Mühendisi ve teknisyeni, Osmanlıca- Türkçe çeviri yapan tercüman, İş güvenliği uzmanı, Elektronik Mühendisi, Sağır ve Dilsizler için Tercüman, Oto Galericisi, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Hukuk konusunda uzman, Fikir ve Sanat Eserleri Konusunda Bilirkişi, Veteriner, Eksper (her konuda) Kaporta bilirkişisi, Harita Mühendisi, Demirci, Doğramacı, Çilingir, Mimar, Maden Mühendisi, Bankacı, Çevre Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi vb. diğer konularda bilirkişilik yapma şartlarını taşıyan kişiler,      

NOT :      

LİSTEYE KABUL EDİLENLERİN İLAN TARİHİ : 13/11/2015     

     

LİSTEYE KABUL EDİLENLERİN YEMİN TARİHİ: 27/11/2015 TARİHİNDE SAAT 09.00 BURDUR ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI     

Başvuru Formu için tıklayın
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Burdur Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster : Memduh GÜMEN (Bilgi İşlem Şefi) - Son güncelleme: 30/07/2017