Mehmet Nadir YAĞCI
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
İlan

BURDUR ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN     Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Burdur il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde tercümanlık yapmak üzere, 2016 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

     BAŞVURU ŞARTLARI :     

     a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

     b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,     

     c) En az ilkokul mezunu olması

     ç) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,     

     d) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

     e) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,     

     f) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

     g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,     

     BAŞVURU USULÜ :

     “Burdur Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. madde hükmü gereğince;     

     Başvuru Yeri : www.burdur.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Burdur Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

     Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15/10/2015-31/10/2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.     

     BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

     (1) Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;     

     a) T.C. kimlik numarası beyanı,

     b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,     

     c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

     ç) İki adet vesikalık fotoğraf     

     d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

     Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.     

     BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

     (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.     

     (2) Başvurular, komisyon tarafından 13/11/2015 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması yada başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

     (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.     

     (4) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.

     YEMİN :     

     Listeye kabul edilenler, 27/11/2015 tarihinde “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1. madde hükmü gereğince Burdur Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, yemin ettirilecektir. İlan olunur. 13/10/2015

                                                                                                                                                             SUAT ALACA

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI

Başvuru Formu için tıklayın
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Burdur Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. Webmaster : Memduh GÜMEN (Bilgi İşlem Şefi) - Son güncelleme: 30/07/2017