Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2024 Yılı Tercüman İlanı
  16.10.2023

  T.C.
  BURDUR
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


   İLAN


   
  Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Burdur il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde, soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının ve kovuşturma evresinde iddianamenin okunması veya esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının alınması sırasında görevlendirilecek tercümanlar için 2024 Yılı Tercüman Listesi oluşturulacaktır.


  BAŞVURU ŞARTLARI: 
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olmak,
  b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, 
  c) Başvuru tarihinde 18 (onsekiz) yaşını tamamlamış olmak,
  d) En az İlkokul mezunu olmak, 
  e) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması, 
  f) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
  g) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmek,
  h) Başka bir komisyon listesinde kayıtlı olmamak.  


  BAŞVURU USULÜ VE TARİHİ:
      Tercüman başvuruları Burdur Adliyesinin resmi sitesi olan http://www.burdur.adalet.gov.tr adresindeki yayınlanacak olan başvuru formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru süresi ise 16 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2023 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir. 
  Bu tarihten sonra komisyonumuza ulaşan dilekçeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

  Tercümanlığa başvuruda bulunacak kişiler;   Burdur Adliyesinin web sayfası olan http://www.burdur.adalet.gov.tr adresindeki duyurularda yayınlanacak olan başvuru formunun çıktısını aldıktan sonra formdaki alanları eksiksiz olarak doldurup ıslak imza ile imzaladıktan sonra formun diğer başvuru belgeleri ile birlikte Komisyonumuza şahsi olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru formuna ek olarak diploma, sertifika gibi tüm belgeler ile birlikte birer fotokopisinin eksiksiz olarak Komisyonumuza ibraz edilmesi veya başvuru evrakı mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı vasıtasıyla gönderildiği takdirde başvurulan Cumhuriyet Başsavcılığınca evrak asılları görülüp, fotokopilerine aslı gibidir şerhi konulduktan sonra ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başvuru evrakları ve eklerinin Komisyonumuza gönderilmesi gerekmektedir. Evrak asılları başvuru sırasında görüldükten sonra tekrar ilgililere iade edilecektir.
      Başvuru formunda belirtilen beyana ilişkin evrak eksiği olan müracaatlar işleme alınmayacaktır. 


  BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
  Başvuru dilekçesine;
  a) T.C. kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,
  b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
  c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin resmi kurumlar tarafından verilen diploma veya yabancı dil eğitimi aldığına dair ruhsatname, sertifika gibi belgeler ile böyle bir belgenin olmaması durumunda bu dili bildiğine ilişkin beyanı,
  ç) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğrafın başvuru formunun fotoğraf alanına eklenerek, ayrıca fiziki olarak 1 adet fotoğrafın Komisyonumuza getirilmesi,
  d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,
  e) Yurt dışından alınmış diplomalarının denklik belgeleri ve bu denklik belgelerinin Türkçe dilinde tercümesi yapılarak getirilmesi, 
  f) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair belge,
  g)Adli sicil ve arşiv kaydı 


  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
      Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil ve diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum veya kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
      Başvurular, komisyon tarafından 15/11/2023 tarihine kadar değerlendirilerek Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin anılan Yönetmeliğin 6. maddedeki şartlara haiz olmaması halinde talebin reddine karar verilir. 
      Talepleri uygun görülen adaylar için yemin tarih ve saatini gösterir tercüman yemin listesi en az yedi gün süre ile adliye divanhanesi ile Burdur Adliyesinin resmi internet sitesinde ilan edilecektir. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  YEMİN:
      Talepleri uygun görülen adaylar için, 08/12/2023 günü Kanunun 64. maddesinin 5. fıkrası uyarınca yemin ettirilir. Yemin etmeyen adaylar Burdur Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu yeminli tercüman listesinde yer almayacaktır. Ayrıca tercüman talepleri kabul edilen adayların yemin yeri, gün ve saati ilan edilecek listede belirtilecektir.


  LİSTELERİN İLANI:
      Yemin eden tercümanlardan oluşan kesinleşmiş listenin bir örneği 31 Aralık 2023 tarihine kadar Adliye Divanhanesine asılacağı ve Burdur Adliyesinin resmi internet sitesinde elektronik ortamda yayınlanacaktır.
      Kesinleşmiş tercüman listesinin, UYAP ortamında elektronik imzalı olarak Burdur İl çevresindeki Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına, mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderileceği, ayrıca Yargı Mevzuatı Bülteni ile elektronik ortamda yayımlanması amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne gönderileceği hususları,   
      İlan olunur. 

  Form için tıklayınız.

  Adres

  Emek mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:21 Merkez / Burdur

  Telefon

  0248 233 19 31 - 0248 233 19 33

  Faks : 0248 233 18 28

  E-Posta

  burdurcbsisaretadalet.gov.tr