Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ, SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI
  16.10.2023


  T.C.
  BURDUR
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

  ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ, MÜBAŞİR, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ,  SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI 

   

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2023 tarih ve E-32992892-7398/11083 sayılı yazıları gereğince;
   

  Burdur Adliyesi için 7, Bucak Adliyesi için 4, Gölhisar Adliyesi için 5, Tefenni Adliyesi için 3, Yeşilova Adliyesi için 3 olmak üzere toplam 22 Sözleşmeli Zabıt Katibi; 

  Burdur Adliyesi için 2,  Gölhisar Adliyesi için 2, Tefenni Adliyesi için 1, Yeşilova Adliyesi için 1   olmak üzere toplam 6 Sözleşmeli Mübaşir;
   
  Bucak Adliyesi için 2 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi; 

  Burdur Adliyesi için 2 Sözleşmeli Hizmetli;
   
  Personel alımlarına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni gereğince; Komisyon Başkanlığımızca yapılan sözlü sınav sonuçlarına göre nihai sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiştir. 

  Nihai sınav sonucu BAŞARILI (ASIL) olarak belirtilen adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde, listedeki sıralamaya uygun olarak Adalet Komisyonu Başkanlığımıza 26/10/2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar elden teslim etmeleri veya 26/10/2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olacak şekilde başka yer Adalet Komisyonu Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı tarafınca karşılanmak üzere APS ile gönderilmesi gerekmektedir.

  Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca; kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemleri yapılamayacağından,

  Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacak, yerlerine puan sıralamasına göre varsa yedek adayların istihdam işlemi yapılacak, istihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri iptal edilecektir.

  Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, hususu ilan olunur.11/10/2023


  NİHAİ SONUÇ LİSTELERİNE GÖRE BAŞVURDUKLARI ÜNVANLARDA ASIL OLARAK BAŞARILI OLAN ADAYLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR;

  ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR; 

  1) 2 Adet- 2022 KPSS Puan Sonuç Belgesi (Tüm Adaylar İçin) 

  2) 2 Adet- Öğrenim Durum Belgesi (Komisyon Başkanlığınca yada ilgili öğretim kurumunca veya noterce onaylanmış onaylı örneği, yabancı ülkelerden alınmış öğrenim durumuna ilişkin belgelerde, belgenin yetkili kurumca kabul edildiğine ilişkin denklik belgesi )  (Tüm Adaylar İçin) 

  3) 2 Adet- Bilgisayar/Daktilo Sertifikası/Transkript/Bilgisayar dersi gördüğüne dair okul yazısı (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği )  (Zabıt Katipleri İçin) 

  4) Terhis belgesinin aslı veya askerlik şubelerinden alınacak 2 adet güncel tarihli askerlik durum belgesi (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir (Erkek Adaylar için) (E-devlet üzerinden  alınabilir.)
   
  5) 2 Adet- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan dilekçesi - (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları Hariç, Tüm Adaylar İçin) (Belge İçin Tıklayınız)

  6) 2 Adet- Mal bildirim Formu (Tüm Adaylar İçin)  (Belge İçin Tıklayınız)


  7) 2 Adet- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, mavi kalem ile imza atılacak) (Tüm Adaylar İçin)  (Belge İçin Tıklayınız)


  8) 2 Adet- Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair beyan (Tüm Adaylar İçin)  (Belge İçin Tıklayınız)


  9) 2 Adet- Eş Durum Beyanı (Bekar Adaylar da dahil olmak üzere) (Tüm Adaylar İçin)  (Belge İçin Tıklayınız)


  10) 2 Adet- Nüfus Cüzdan fotokopisi (yaş tahsisi ve isim değişikliği yaptıranların, yaş tahsis ve isim değişikliğine dair karar örneğini eklemesi) (Tüm Adaylar İçin) 

  11) 5 Adet- biyometrik fotoğraf (kılık kıyafet yönetmeliğine uygun arka fonu beyaz ve desensiz olmak üzere  son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır) (Tüm Adaylar İçin) 

  12) 2 Adet- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı(Komisyon Başkanlığı ya da ilgili kurumunca onaylı örneği) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için) 

  13) Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Adayları için; Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu,
         a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak
         b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
   c)  Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
          d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

  14) 2 Adet- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm Adaylar İçin) (Aile bireylerinin dahil olduğu) (E-devlet üzerinden alınabilir.)

  15) 2 Adet- Adlî Sicil ve Arşiv Kaydı (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.) (Tüm Adaylar İçin)  (E-devlet üzerinden alınabilir.)

   16) 2 Adet- Tercih Beyanı  ( Mübaşir ve Zabıt Katibi Adayları için)  (Belge İçin Tıklayınız)

  NOTLAR:

  1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir işlemi Komisyon Başkanlığımızca yapılarak belge asılları adaya teslim edilecektir.)"

  2- Bulundukları yer Adalet Komisyonu Başkanlıkları ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla evraklarını APS ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI SORGULAMA

  SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI SORGULAMA

  SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI SORGULAMA

  SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ SÖZLÜ SINAV NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI SORGULAMA

  Adres

  Emek mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı No:21 Merkez / Burdur

  Telefon

  0248 233 19 31 - 0248 233 19 33

  Faks : 0248 233 18 28

  E-Posta

  burdurcbsisaretadalet.gov.tr